Regulamin sklepu internetowego

Torby ze skóry naturalnej to jakość i ponadczasowość. W naszych projektach znajdziesz mniejsze i większe torebki skórzane do noszenia na wygodnym pasku lub na ramieniu. W naszych projektach znajdziesz oryginalne kopertówki, worki i shoppery.

DEFINICJE

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym jako usługa elektroniczna umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT/USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONSUMENT – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).

NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości zawierających informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym.

PRODUKT – prezentowana i oferowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem http://www.melikafashion.pl/.

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.melikafashion.pl/ prowadzony jest przez PAWŁA BIEŃKA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Paweł Bieniek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Iwicka 19/43, 00-735 Warszawa, NIP 5213380644, REGON 147179918, adres poczty elektronicznej: kontakt@melikafashion.pl, numer telefonu kontaktowego: + 48 692 852 428. Nr rachunku: ING Bank Śląski S.A. 54 1050 1054 1000 0091 2046 5969.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA – usługa świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.melikafashion.pl/, polegająca na zapewnieniu możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych w ramach Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży z Usługodawcą, określające rodzaj i liczbę zamawianych produktów.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem produktów.

2. Usługodawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j. t. z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

5. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Art. 24, ust. 1) O ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo weryfikować, modyfikować i żądać usunięcia swoich danych.

§ 2. Warunki korzystania ze sklepu

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.

2. W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie przez Klienta w Formularzu Zamówienia następujących danych:
(a) jeżeli Klientem jest osoba fizyczna: Imię, Nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
(b) jeżeli Klientem jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną: nazwy firmy, numeru NIP, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

3. Newsletter. Korzystanie z Newslettera możliwe jest po podaniu adresu poczty elektronicznej na który mają przychodzić wiadomości w polu „Newsletter” widocznym po lewej stronie stopki Sklepu internetowego i kliknięciu pola „ZAPISZ SIĘ”.

4. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z otrzymywania Newslettera. Aby wypisać się z Newslettera należy wysłać stosowne żądanie do Usługodawcy, w szczególności Klient może powiadomić o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@melikafashion.pl.

5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Sprzedający sprzedaje w Sklepie produkty bez konieczności rejestracji, wymagane jest podanie jedynie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. W celu zawarcia umowy sprzedaży poprzez Sklep należy wejść na stronę internetową www.melikafashion.pl, a następnie dokonać wyboru z Produktów dostępnych w Sklepie i za pomocą Formularza zamówienia złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

3. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

4. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

6. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość na podany przy zakupach adres e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz informacje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

7. Ceny produktów na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktów podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu.

§ 4. Płatności

1. Zapłaty za zamówione w Sklepie produkty Klient może dokonać w następujący sposób:
(a) Przedpłata na konto – płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje po dokonaniu zamówienia na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane.
(b) Płatności elektroniczne (on-line), w tym płatności kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmioty świadczące obsługę płatności online są PayU oraz PayPal.

2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

3. Czas realizacji rozpoczyna się z momentem uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 5. Dostawy

1. Dostawa produktów przez Sprzedającego możliwa jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy produktów:
(a) Przesyłka kurierska
(b) Paczkomaty Inpost

4. Termin dostawy produktów do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. Początek biegu terminu dostawy produktów do Klienta rozpoczyna się z momentem uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 6. Opinie

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 7. Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi produktu wolnego od wad.

2. Sprzedawca odpowiedzialny jest względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o prawach konsumenta i w Kodeksie Cywilnym.

3. Sprzedawca udziela 24-miesięcznej rękojmi na produkty Melika na okres liczony od dnia dostarczenia produktu Klientowi.

4. Klient może zgłaszać reklamacje w szczególności w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@melikafashion.pl.

5. W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia i ułatwienia jej procesu, Klient może podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe, opis, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Wymogi te mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu.

6. W przypadku nabycia wadliwego produktu, Klient ma możliwość:
(a) Zażądać usunięcia wady
(b) Zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad
(c) Zażądać obniżenia ceny
(d) Odstąpić od umowy.

7. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8. Jeżeli dla prawidłowego rozpoznania reklamacji Klienta niezbędne będą oględziny produktu, Sprzedawca poprosi Klienta o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy. Jeżeli jednak dostarczenie produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o możliwość odbioru produktu lub udostępnienie produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje lub przesłanie odpowiednich fotografii w formie elektronicznej.

9. Prośba o dostarczenie produktu, o której mowa w pkt. 7.7 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania wymiany produktu na wolny od wad lub usunięciu wady.

10. Klient może sam zdecydować o tym, czy chce naprawić lub wymienić towar. Sprzedawca może jednak skorzystać z prawa do odwrócenia żądania tzn. wymienić towar w zamian żądanej naprawy lub na odwrót, jeżeli pojawią się następujące powody:
– nie może on spełnić żądania Klienta, np. nie posiada towaru pod wymianę lub zaprzestano go produkować;
– aby zrealizować żądanie musiałby ponieść nadmierne koszty.

11. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru jest utrudniona, albo niemożliwa do zrealizowania, Klient ma prawo do złożenia oświadczenia o:
– obniżeniu ceny – obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji, która będzie odpowiednia do zakresu spadku wartości towaru;
– odstąpienia od umowy – zwrotu towaru.

12. W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy, Sprzedawca ma:
– 14 dni (liczone od dnia otrzymania oświadczenia) na zwrot różnicy między ceną początkową a obniżoną;
– 14 dni (liczone od dnia otrzymania towaru od kupującego lub dowodu jego odesłania) na zwrot pieniędzy po odstąpieniu od umowy.

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w produkcie. W szczególności gwarancja nie obejmuje:
(a) uszkodzeń mechanicznych nie stwierdzonych przy zakupie
(b) uszkodzeń, które wystąpiły w wyniku nieprawidłowego użytkowania, przechowywania lub złej konserwacji produktu, a także uszkodzeń będących wynikiem wypadku
(c) naturalnego zużycia produktu (różnice w kolorze i strukturze skóry)
(d) produktów sprzedanych w obniżonej cenie, oraz sprzedanych jako produkty niepełnowartościowe (uszkodzone)

14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/

15. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@melikafashion.pl.

16. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
(a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
(b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
(c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 8. Odstąpienie od umowy

1. Klientowi w ciągu 14 dni kalendarzowych od objęcia rzeczy w posiadanie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów wysyłki towaru do sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład pisemnie na adres sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@melikafashion.pl.

3. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolnej formie. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest jako załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo jest dostępny do pobrania na stronie Sklepu Internetowego jako załącznik do Regulaminu.

4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Zwrot następuje na adres Sprzedawcy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu (np. koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki).

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zwrotu poniesionej przez Klienta płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

10. Jeżeli prócz bezpośrednich kosztów zakupu towaru, Klient poniósł koszt wysyłki, Sprzedawca obowiązany jest do zwrotu kosztów wysyłki towaru w wysokości nie wyższej niż najtańsza opcja przesyłki oferowana przez sprzedawcę.

11. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu:
(a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
(b) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
(c) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Regulamin – Melika Fashion – wersja do pobrania (pdf.)

Wzór odstąpienia od umowy

Koszyk