Szukaj

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu PRODUKTY HANDMADE

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Melika Fashion - Paweł Bieniek, ul. Iwicka 19/43, 00-735 Warszawa , NIP: 5213380644

2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/melikaartisan (zwanej dalej “Fanpage”)

5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców konkursu oraz dostarczenia im nagród, zgodnie z zapisami regulaminu.


Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

3. Konkurs skierowany jest dla fanów Fanpage https://www.facebook.com/melikaartisan.

4. Konkurs trwa od 28.03 do 6.04.2021 r. do godziny: 23:59

5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 8.04.2021 r. za pośrednictwem Fanpage https://www.facebook.com/melikaartisan.

6. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.


Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na: Odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym. Pytanie konkursowe to: Za co cenisz produkty handmade?

2. W konkursie zostanie wybranch trzech zwycięzców.

3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarze, które ich zdaniem są najbardziej kreatywne, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.

4. Liczy się pierwszy komentarz udzielony pod postem. Kolejne komentarze tego samego uczestnika nie zostaną uwzględnione.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

6. Jesli uczesnik nie potwierdzi adresu wysyłki w ciagu 21 dni od otrzymania wiadomości na facebooku z ogłoszeniem zwycięzców, nagroda traci ważność.


Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest zestaw trzech produktów MELIKA FASHION: Saszetka skórzana czarna do torebki, torba bawełniana oraz zawieszka na torebkę.

2. Nagroda zostanie przesłana paczkomatem.

3. Organizator ma prawo podać nick Zwycięzcy na Fanpage.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

7. Wartość nagrody nie przekracza 300,00 zł


Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage https://www.facebook.com/melikaartisan.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj